Polityka prywatności

Zaktualizowano 24 maja 2018 r.

IMPORTANT RESORT doo, z siedzibą w Dubrowniku, Kardinala Stepinca 31, VAT: 41984487913 (dalej „Firma”), e-mail inspektora ochrony danych: dpo@importanneresort.com, uznaje i rozumie znaczenie ochrony poufności i prywatności danych osobowych informacje zebrane przez nas lub w inny sposób nam powierzone.

Dane osobowe są uważane za wszelkie dane dotyczące osoby, której tożsamość została zidentyfikowana lub którą można zidentyfikować. Dane osób prawnych nie są uważane za dane osobowe i niniejsze Oświadczenie nie dotyczy ich.

Chcielibyśmy poinformować Cię o tym, w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe, które zbieramy bezpośrednio od Ciebie lub stron trzecich, niezależnie od tego, czy dane te są gromadzone za pośrednictwem naszej strony internetowej lub innych kanałów. Niektóre części niniejszego Oświadczenia mogą być uzupełnione zawiadomieniami umieszczonymi na innych częściach naszej strony internetowej lub w innych przypadkach, w stosownych przypadkach.

Niniejsza Deklaracja może ulec zmianie, z datą ostatniej zmiany wskazaną w tytule oświadczenia. Zostaniesz powiadomiony o wszelkich zmianach w tym Oświadczeniu, które wpłyną na Ciebie za pośrednictwem odpowiedniego kanału, w zależności od wybranej trasy komunikacji. W każdym razie zapraszamy do śledzenia zmian w oświadczeniach na naszej stronie internetowej.

Dla lepszej widoczności niniejsze Oświadczenie jest podzielone na określone obszary. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z naszym urzędnikiem ds. Prywatności, wysyłając wiadomość e-mail na adres dpo@importanneresort.com.

Prawo Republiki Chorwacji zezwala nam na przetwarzanie danych osobowych tylko wtedy, gdy istnieje ku temu cel i podstawa prawna, a my jesteśmy zobowiązani do poinformowania Cię o takich przepisach prawnych. Kiedy przetwarzamy twoje dane osobowe, opieramy się na następujących podstawach prawnych:

zawarcie i wykonanie umowy: obejmuje to przetwarzanie informacji wymaganych do zawarcia umowy i wykonania naszych zobowiązań umownych w stosunku do ciebie, takich jak świadczenie usług zakwaterowania, transportu i innych świadczonych przez nas usług;

obowiązek prawny: ma to zastosowanie w przypadkach, gdy nasze prawo wymaga przetwarzania niektórych danych, takich jak specjalne prawo, które określa, jakie informacje jesteśmy zobowiązani gromadzić na temat gości, którym świadczymy usługi zakwaterowania, prawo zobowiązujące nas do zachowania otrzymanych i wydane konta, prawo określające obowiązek korzystania z nadzoru wideo w naszych kantorach;

zgoda: w niektórych przypadkach poprosimy Cię o wyraźną zgodę na przetwarzanie danych w określonym celu, a Twoje dane osobowe przetwarzamy tylko za Twoją zgodą. Twoja zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie. Na przykład zapytamy Cię przed wysłaniem naszego biuletynu o specjalnych ofertach i wydarzeniach;

ochrona twoich kluczowych interesów: Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w nagłych wypadkach, gdy jest to konieczne dla ochrony twojego życia lub zdrowia;

uzasadniony interes: Twoje dane osobowe będą przetwarzane w przypadku uzasadnionego interesu dla celów naszej legalnej działalności, pod warunkiem, że twoje interesy, prawa i wolności nie mają pierwszeństwa. Przykłady naszego uzasadnionego interesu w naszej działalności są następujące:

udzielanie informacji osobom, które odwiedzają naszą stronę internetową i kontaktują się z nami za pośrednictwem formularzy kontaktowych online,

odpowiadanie na zapytania potencjalnych gości, partnerów biznesowych, dziennikarzy i innych osób,

zbieranie danych o użytkownikach naszych usług, z którymi nie jesteśmy w bezpośrednich stosunkach umownych, w celu zapewnienia świadczenia odpowiednich usług po ich przybyciu (np. goście przybywający za pośrednictwem agencji turystycznych, organizacji kongresowych itp.)

udzielanie informacji o możliwościach zatrudnienia,

Zapobieganie oszustwom i przestępstwom oraz ochrona bezpieczeństwa naszego systemu informatycznego, informacji poufnych, bezpieczeństwa pracowników i mienia,

wypełnianie naszych obowiązków wobec społeczeństwa jako całości, odpowiedzialność korporacyjna,

monitorowanie jakości świadczonych usług i doskonalenie naszej działalności zgodnie z nowoczesnymi standardami branży hotelarskiej,

prowadzenie działań marketingowych (np. fotografowanie wydarzeń w naszych nieruchomościach, gry z nagrodami, oferty promocyjne),

prowadzenie badań i analiz w celu poprawy jakości obsługi klienta, poprawy funkcjonalności i jakości naszych internetowych usług rezerwacji podróży,

rozstrzyganie sporów lub skarg, dochodzenia regulacyjne i działania na wniosek właściwych organów, dochodzenie roszczeń prawnych lub obrona przed innymi wnioskami.

Podczas zbierania informacji powiadomimy Cię, czy podanie danych osobowych jest zobowiązaniem prawnym lub umownym lub warunkiem koniecznym do zawarcia umowy oraz czy jesteś zobowiązany do podania takich danych osobowych, a także konsekwencje, jeśli nie podasz takie informacje.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Twoje dane osobowe mogą być gromadzone z następujących źródeł:

bezpośrednio od Ciebie (poprzez formularze kontaktowe w Internecie, formularze w formie papierowej, korespondencję e-mailową, rozmowy telefoniczne, osobiście poprzez rozmowę z Tobą),

inne osoby (np. agencje turystyczne i organizatorzy wydarzeń, którzy przekazują nam twoje informacje dotyczące pobytu u nas, platformy internetowe, w których zarezerwowałeś usługi, od osób podróżujących z tobą, od osób zatrudnionych lub w inny sposób zatrudnionych przez twojego pracodawcę, z którym mamy usługę kontrakt). W takich przypadkach ufamy, że osoby, które przekazują nam Twoje dane osobowe lub udzielają instrukcji dotyczących ich przetwarzania, są do tego upoważnione i dostarczyły Ci wszystkich niezbędnych informacji, tj. Twojej zgody, jeśli to konieczne, oraz z publicznie dostępnych źródeł ( np. rejestr sądowy, strony internetowe firm i inne publicznie dostępne informacje), za pośrednictwem systemu nadzoru wideo zainstalowanego w naszej siedzibie.

W przypadku, gdy przekażesz nam dane osobowe innych osób, Twoim obowiązkiem jest dopilnować, aby osoba, której dane zostały przekazane, została poinformowana o sposobie korzystania z danych osobowych. W przypadku, gdy nie zbieramy twoich informacji bezpośrednio od ciebie, ale od którejkolwiek z wyżej wymienionych osób, możemy ponosić odpowiedzialność za to, co podejmujemy z danymi osobowymi od momentu ich zebrania. Nie ponosimy odpowiedzialności za działania podejmowane w związku z danymi osobowymi przez osoby, od których je otrzymaliśmy, dlatego prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności osób, którym przekazujesz dane osobowe.

Nasze strony internetowe mogą zawierać linki do stron internetowych osób trzecich. Tego rodzaju strona internetowa nie podlega niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności, ale ma własne oświadczenie o ochronie prywatności, które może różnić się od naszego. Przed podaniem jakichkolwiek danych osobowych zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności odwiedzanej witryny.

Dołożymy uzasadnionych starań, aby przechowywać Twoje dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne do osiągnięcia celu, dla którego dane zostały zgromadzone. Długość okresu przechowywania zależy od konkretnych okoliczności i powodów, dla których zebraliśmy dane.

Na przykład, gdy nasze prawo zakłada określony maksymalny okres przechowywania danych, stosujemy ustawowy termin zatrzymania. Gdy prawo określa minimalny termin przechowywania danych lub nie określa żadnego terminu, będziemy przechowywać dane tak długo, jak to konieczne, aby zapewnić sprawne działanie i ochronę naszych interesów. Jeśli istnieje możliwość, że będziesz mieć konkretną prośbę do nas, będziemy przechowywać te informacje przynajmniej do momentu wygaśnięcia wymogu prawnego. Jeśli toczy się postępowanie sądowe lub podobne, możemy przechowywać dane tak długo, jak jest to potrzebne do celów takiego postępowania.

Po upływie terminów przechowywania danych osobowych w formie papierowej zostaną one zniszczone w bezpieczny sposób, taki jak niszczenie lub spalanie, a my trwale usuniemy lub zanonimizujemy dane elektroniczne. Dzięki anonimizacji dane tracą status danych osobowych i nie wchodzą w zakres niniejszego oświadczenia.

Jeśli zażądasz usunięcia swoich danych przed upływem terminów, rozpatrzymy Twoją prośbę i spełnimy ją, pod warunkiem, że nie ma żadnych barier w usuwaniu takich danych.

Udostępnimy Twoje dane osobowe stronom trzecim w przypadkach, w których jesteśmy do tego prawnie zobowiązani; w przypadku uzasadnionej potrzeby zawodowej i biznesowej; w celu spełnienia twojego żądania; w zakresie niezbędnym do realizacji praw i obowiązków umownych oraz do ochrony naszych interesów.

To zawiera:

Nasi usługodawcy i partnerzy biznesowi: Możemy udostępniać dane osobowe naszym zewnętrznym dostawcom usług, takim jak ci, którzy utrzymują nasze aplikacje IT, świadczą usługi hostingowe, świadczą usługi newslettera, usługi archiwizacji dokumentów biznesowych; agencje turystyczne i organizatorzy kongresów udzielający nam informacji o Twoim przyjeździe; przewoźnicy, jeśli zamówili Państwo usługę transportu; nasi doradcy prawni, podatkowi i inni, audytorzy, tłumacze sądowi i tłumacze; dostawcy usług pocztowych i dostawczych; agencje marketingowe;

inni odbiorcy, którzy ujawniają dane osobowe na twoją prośbę: Możemy również udostępniać twoje dane osobowe innym stronom trzecim, o które poprosiłeś w związku z określoną usługą lub w odpowiedzi na twoje żądanie (np. organizacja transportu i wycieczek, wynajem samochodów i innego sprzętu) ;

sądy i inne organy państwowe: Możemy ujawnić Twoje dane osobowe na żądanie sądów, Agencji Ochrony Danych Osobowych, innych organów państwowych, w stosunku do których jesteśmy zobowiązani do działania, oraz gdy dane osobowe są wymagane lub pożądane, aby umożliwić IMPORTANNE RESORT przestrzeganie z prawem, nakazem sądowym lub w celu ochrony jego reputacji i działalności;

firmy należące do tej samej grupy przedsiębiorców: IMPORTANNE RESORT d.o.o. jest częścią grupy IMPORTANNE i może udostępniać dane osobowe innym firmom należącym do grupy, jeżeli jest to konieczne do wykonywania regularnych funkcji administracyjnych;

audyty i dochodzenia wewnętrzne: ujawnienie danych osobowych może być konieczne w przypadku audytów w dziedzinie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa i / lub dochodzenia lub odpowiedzi na skargę lub zagrożenie bezpieczeństwa;

Ubezpieczyciele: Możemy ujawnić Twoje dane podczas zawierania umów ubezpieczenia i administrowania nimi, a także, gdy jest to konieczne, dla naszych firm ubezpieczeniowych, brokerów, reasekuratorów i ich profesjonalnych doradców w celu wywiązania się z obowiązków prawnych i obowiązków wobec organów regulacyjnych;

Reorganizacja naszej firmy: Możemy ujawnić Twoje dane osobowe dotyczące sprzedaży lub przekazania części naszej firmy innej osobie związanej z częścią firmy, która jest przedmiotem sprzedaży lub przekazania.

Zapewnimy, że osoby trzecie nie ujawnią twoich informacji w większym stopniu, niż jest to odpowiednie do okoliczności. IMPORTANNE RESORT nie udostępni danych osobowych żadnym z powyższych odbiorców w celach marketingowych lub innych własnych celów.

W powyższych przypadkach może zaistnieć potrzeba ujawnienia danych osobowych odbiorcy w kraju trzecim, który nie zapewnia odpowiedniego poziomu ochrony. Aby zapewnić odpowiednią ochronę danych osobowych w takich przypadkach, zastosujemy jedno z zabezpieczeń określonych w rozdziale V ogólnej ustawy o ochronie danych. Jeżeli nie można zastosować odstępstwa od szczególnych przypadków, o których mowa w art. 49 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, zawrzemy z odbiorcą danych w kraju trzecim umowę ze standardowymi klauzulami zawierającymi tekst, który został przyjęty i zatwierdzony przez Komisja Europejska.

7.3 Odbiorcy naszego biuletynu

IMPORTANNE RESORT może czasami wysyłać Ci biuletyn informujący o specjalnych ofertach i wydarzeniach. Wyślemy ci biuletyn tylko wtedy, gdy wyraziłeś na to zgodę. Zgoda jest dobrowolna i może zostać wycofana w dowolnym momencie. Możesz wycofać swoją zgodę, klikając zaznaczony obszar w biuletynie.

Aby otrzymywać biuletyn, możesz zarejestrować się na naszej stronie internetowej lub w hotelu. Aby otrzymywać nasz biuletyn, potrzebujemy Twojego imienia, nazwiska i adresu e-mail.

Publikacja biuletynu jest przeprowadzana przez naszego agenta przetwarzania, Rocket Science Group LLC, z siedzibą w Stanach Zjednoczonych za pośrednictwem usługi Mailchimp. Ochronę Twoich danych zapewnia zawarcie standardowych klauzul umownych w tekście zatwierdzonym przez Komisję Europejską. Ponadto Rocket Science Group LLC uzyskał certyfikat zgodnie z EU-US Privacy Shield, w związku z czym uznaje się, że zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.

Mailchimp wykorzystuje pliki cookie i inne podobne technologie do śledzenia użytkowników, aby dowiedzieć się, czy newsletter został dostarczony na określony adres e-mail, czy został otwarty i czy odbiorca kliknął link zawarty w wiadomości e-mail. Opisane zasady pozwalają nam monitorować skuteczność wysyłanych biuletynów i naszych kampanii marketingowych. IMPORTANNE RESORT nie ma dostępu ani kontroli nad informacjami przechowywanymi w takich plikach cookie. Jeśli nie chcesz, aby te pliki cookie były instalowane, możesz dostosować ustawienia przeglądarki.

1. Bardziej szczegółowe informacje dla niektórych kategorii
7.1 Goście i inni użytkownicy naszych usług
7.1.1 Cele i podstawa prawna przetwarzania

Przetwarzamy dane osobowe gości i innych użytkowników naszych usług, gdy jest to konieczne do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych, zawarcia umowy z Tobą, działania w Twoim imieniu lub zgodnie z naszym uzasadnionym interesem, w następujących celach:

– komunikacja z Tobą i obsługa klienta: Gdy skontaktujesz się z nami za pomocą zapytania, narzekasz lub chwalisz naszą usługę, przetwarzamy Twoje informacje, abyśmy mogli się z Tobą skontaktować i działać na Twoje żądanie. Na przykład, jeśli nie dokonasz rezerwacji online, wyślemy Ci przypomnienie, aby kontynuować rezerwację przez e-mail. Uważamy, że ta dodatkowa usługa jest pomocna, ponieważ umożliwia kontynuowanie rezerwacji bez konieczności ponownego wyszukiwania lub wprowadzania informacji o rezerwacji, rezerwacji zakwaterowania i innych obiektów hotelowych oraz zawarcia umów: jeśli jesteś zainteresowany naszą kwaterą lub innymi oferowane przez nas usługi, zbieramy Twoje dane, abyśmy mogli zarządzać naszymi możliwościami i organizować usługi, o które prosiłeś w odpowiednim czasie i w uporządkowany sposób (np. zakwaterowanie, korzystanie z usług wymiany walut, organizacja kongresu, konferencje, wesela, bankiety i inne) usługi);

przestrzeganie zobowiązań umownych i pobieranie płatności za świadczone usługi: w niezbędnym zakresie dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia zobowiązań umownych, zapewnienia oczekiwanego poziomu gościnności i wykonania prawa do pobierania opłat za świadczoną usługę, niezależnie od tego, czy są bezpośrednio zaangażowani w umowę z tobą lub z agencją turystyczną lub organizatorem wydarzeń w naszym obiekcie, które pozostają w stosunku umownym z tobą,

zamelduj się i sprawdź pokoje gościnne: jeśli korzystasz z usług noclegowych w naszych hotelach, jesteśmy prawnie zobowiązani do gromadzenia niektórych danych osobowych w celu rejestracji Twojego pobytu i rejestracji w centralnym chorwackim systemie gości,

monitorowanie i poprawianie jakości usług: możemy poprosić o opinię na temat zadowolenia ze świadczonych usług. Możemy użyć twoich danych kontaktowych, aby wysłać zaproszenie do publikowania opinii e-mailem po pobycie. W ten sposób możesz pomóc innym podróżnikom w wyborze odpowiedniego zakwaterowania, ale także w celu ulepszenia naszych usług. Jeśli prześlesz recenzję, może zostać opublikowana na naszej stronie internetowej;

Aby spełnić wymogi prawne, które mamy wobec Ciebie lub w celu obrony twojego roszczenia: Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe w celu wykonywania naszych praw w stosunku do Ciebie, inicjowania procedur między innymi w celu zapłaty naszej opłaty lub w celu obrony roszczeń wynikających z tych roszczeń lub dotyczące rezerwacji lub pobytu u nas,

ochrona twojego bezpieczeństwa i mienia poprzez nadzór wideo: część naszego hotelu i obszar wokół hotelu jest monitorowany, a powiadomienia są widoczne wokół nieruchomości. Dlatego podczas pobytu w naszym obszarze nadzór wideo może mieć wpływ. Więcej informacji na temat nadzoru wideo można znaleźć tutaj.

7.1.2 Rodzaje danych osobowych, które zbieramy

Gromadzimy tylko te dane osobowe, które są nam niezbędne do osiągnięcia tych celów. W zależności od okoliczności może to obejmować: imię i nazwisko, adres, kod pocztowy i miasto, kraj, adres e-mail, numer telefonu lub numer telefonu komórkowego; miejsce, kraj i data urodzenia; obywatelstwo; numer wizy, jeśli podlega się reżimowi wizowemu; miejsce wjazdu do Republiki Chorwacji; informacje o karcie kredytowej (typ karty, numer karty, nazwa karty, data ważności i kod), czas przyjazdu i wyjazdu (w tym preferencje pokoju, treść lub inne używane usługi), osoby, z którymi podróżujesz, specjalne wymagania informacje o usługach, którymi jesteś wykorzystanie, dane identyfikacyjne, informacje o linii lotniczej lub pojeździe użytym do przybycia do hotelu, wrażenia z naszych usług, informacje o tym, czy przyjeżdżasz w ramach akcji promocyjnej czy gry z nagrodami, informacje o wydarzeniach organizowanych w naszym regionie oraz nazwiska uczestników takich wydarzeń wydarzenia

Oprócz powyższych informacji o tobie możemy również poprosić o te informacje dla osób podróżujących z tobą.

Dane zdrowotne, przekonania religijne lub filozoficzne oraz inne szczególne kategorie danych osobowych będą gromadzone tylko wtedy, gdy dobrowolnie podasz takie informacje, aby umożliwić nam lepszą obsługę lub spełnienie twoich specjalnych wymagań i potrzeb (np. Unikanie podawania żywności, na którą jesteś uczulony, zapewnianie dostępu do osoby niepełnosprawne i tym podobne). Nie będziemy aktywnie wyszukiwać takich informacji od ciebie osobiście.

W odniesieniu do gromadzonych przez nas informacji o karcie kredytowej usuwamy to samo z fakturowania naszych usług. Jeśli chodzi o terminy przechowywania innych danych, odbiorców, twoich praw i innych danych, zobacz odpowiedni punkt tego Oświadczenia.

7.1.3 Udostępnianie danych przez Booking.com

Oprócz informacji podanych w sekcji 6. Udostępnianie i przekazywanie danych, chcielibyśmy poinformować Cię o sposobie udostępniania informacji przez Booking.com. Współpracujemy z firmą Booking.com B.V. z siedzibą w Herengracht 597, 1017 CE Amsterdam, Holandia (www.booking.com) (dalej „Booking.com”), aby zapewnić Państwu usługę rezerwacji online. Chociaż jesteśmy odpowiedzialni za treść na tej stronie i rezerwacje zarezerwowane bezpośrednio przez naszą stronę, proces rezerwacji odbywa się za pośrednictwem Booking.com. Informacje wprowadzone na tej stronie będą również dostępne dla Booking.com i jego partnerów. Może to obejmować dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, dane kontaktowe, dane dotyczące płatności, nazwiska gości podróżujących z tobą oraz wszelkie inne informacje podane podczas rezerwacji.

Aby uzyskać więcej informacji o grupie, która należy do Booking.com, odwiedź stronę O Booking.com. Booking.com wyśle ​​Ci potwierdzenie rezerwacji, e-mail przed przyjazdem i dostarczy informacje o nieruchomości i okolicy. Booking.com zapewni również obsługę klienta dostępną od 0 do 24 w lokalnych biurach w ponad 20 językach. Usługa Booking.com zapewnia szybką odpowiedź, jeśli potrzebujesz pomocy. Booking.com może wykorzystywać Twoje dane osobowe do celów technicznych, analitycznych i marketingowych zgodnie z Polityką prywatności Booking.com. Może to oznaczać, że dostęp do twoich danych osobowych będą dostępne dla innych firm w Grupie Booking Holdings Inc. do celów analizy oraz w celu przygotowania ofert związanych z podróżą tylko dla Ciebie i zaoferowania Ci całkowicie spersonalizowanej usługi. Jeśli wymaga tego obowiązujące prawo, Booking.com najpierw poprosi o zgodę. Jeśli Twoje dane są przekazywane do kraju, który nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), Booking.com zawrze umowy, aby zapewnić, że Twoje dane osobowe są nadal chronione zgodnie ze standardami europejskimi. W przypadku pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Booking.com, prosimy o kontakt: dataprotectionoffice@booking.com.
Twoje dane osobowe mogą być udostępniane BookingSuite B.V. z siedzibą pod adresem Herengracht 597, 1017 CE Amsterdam, Holandia, firmą zarządzającą tą stroną internetową i stroną internetową suite.booking.com.
7.2 Partnerzy biznesowi i pracownicy partnerów biznesowych

W celu komunikacji z naszymi partnerami biznesowymi i dostawcami, dla których mamy uzasadniony interes, zbieramy dane kontaktowe partnerów biznesowych osób fizycznych, dane kontaktowe osób upoważnionych do reprezentowania osób prawnych oraz dane kontaktowe ich pracowników, z którymi się kontaktujemy w naszych relacjach biznesowych. Nie zbieramy żadnych danych osobowych od naszych partnerów biznesowych, a jedynie oficjalne dane kontaktowe (imię i nazwisko, miejsce pracy, oficjalny telefon lub telefon komórkowy, adres e-mail), które partnerzy biznesowi regularnie udostępniają innym podmiotom w ramach swojej regularnej działalności . Gdy pozostajemy w stosunku umownym z partnerem biznesowym będącym osobą fizyczną, oprócz powyższych informacji możemy gromadzić inne dane niezbędne do wykonania zobowiązań umownych i prawnych (np. Fakturowanie, płatności i zgłaszanie spraw publicznych związanych z umowy o pracę i umowy dotyczące praw autorskich oraz w celu spełnienia i obrony wymogów prawnych, które mogą powstać w związku ze stosunkiem umownym).

7.3 Odbiorcy naszego biuletynu

IMPORTANNE RESORT może czasami wysyłać Ci biuletyn informujący o specjalnych ofertach i wydarzeniach. Wyślemy ci biuletyn tylko wtedy, gdy wyraziłeś na to zgodę. Zgoda jest dobrowolna i może zostać wycofana w dowolnym momencie. Możesz wycofać swoją zgodę, klikając zaznaczony obszar w biuletynie.

Aby otrzymywać biuletyn, możesz zarejestrować się na naszej stronie internetowej lub w hotelu. Aby otrzymywać nasz biuletyn, potrzebujemy Twojego imienia, nazwiska i adresu e-mail.

Publikacja biuletynu jest przeprowadzana przez naszego agenta przetwarzania, Rocket Science Group LLC, z siedzibą w Stanach Zjednoczonych za pośrednictwem usługi Mailchimp. Ochronę Twoich danych zapewnia zawarcie standardowych klauzul umownych w tekście zatwierdzonym przez Komisję Europejską. Ponadto Rocket Science Group LLC uzyskał certyfikat zgodnie z EU-US Privacy Shield, w związku z czym uznaje się, że zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.

Mailchimp wykorzystuje pliki cookie i inne podobne technologie do śledzenia użytkowników, aby dowiedzieć się, czy newsletter został dostarczony na określony adres e-mail, czy został otwarty i czy odbiorca kliknął link zawarty w wiadomości e-mail. Opisane zasady pozwalają nam monitorować skuteczność wysyłanych biuletynów i naszych kampanii marketingowych. IMPORTANNE RESORT nie ma dostępu ani kontroli nad informacjami przechowywanymi w takich plikach cookie. Jeśli nie chcesz, aby te pliki cookie były instalowane, możesz dostosować ustawienia przeglądarki.

Więcej informacji na temat obsługi danych przez Rocket Science Group LLC można znaleźć pod następującym linkiem https://mailchimp.com/legal/privacy/#1._The_Basics

7.4 Składanie podania o pracę w IMPORTANNE RESORT

Jeśli jesteś zainteresowany pracą w IMPORTANNE RESORT, możesz zarejestrować się pod adresem kadrovska@importanneresort.com. IMPORTANNE RESORT obsługuje dane osobowe kandydatów, niezależnie od tego, czy kandydaci dobrowolnie ubiegają się o ogłoszenie o pracę na określone stanowisko, czy składają otwarte zgłoszenie. Dane osobowe kandydata będą przetwarzane w celu wyboru kandydata do zatrudnienia (przegląd otrzymanych wniosków, skontaktowanie się z kandydatem w celu zaproszenia do testu i rozmowy kwalifikacyjnej). Przesłane dane będą również przetwarzane do celów statystycznych i w celu odpowiedzi na Twoje prośby. W przypadku gdy zaprosimy Cię na testy i / lub wywiad, to i wyniki testu i / lub wywiadu zostaną zapisane w twoim pliku. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celach związanych z zatrudnieniem jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych). Możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie twoich danych tylko na potrzeby konkretnego procesu selekcji, ale także na potrzeby przyszłego zatrudnienia. Jeśli ubiegasz się o konkretne miejsce pracy i nie zaznaczyłeś, że chcesz, aby Twoje informacje były przetwarzane pod kątem przyszłych możliwości zatrudnienia, nie skontaktujemy się z Tobą, jeśli zajdzie potrzeba pracy w przyszłości na określonym stanowisku. W celu przyszłego zatrudnienia skontaktujemy się z Tobą tylko wtedy, gdy przesłałeś nam otwarte podanie lub złożyłeś podanie na konkretne stanowisko.

Podstawą prawną przetwarzania danych do celów statystycznych, odpowiadającą na twoje prośby, a także fakt, że przetestowaliśmy i / lub przeprowadziliśmy z tobą wywiad, jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) . Naszym uzasadnionym interesem jest zwiększenie wydajności procesu selekcji. Podaj tylko informacje dotyczące wniosku i wyboru kandydatów (imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania i dane kontaktowe, ukończone wykształcenie i doświadczenie zawodowe) w dokumentach przesyłanych jako załączniki i chroń swoją prywatność, unikając dostarczania nadwyżki danych. Jeśli zdecydujesz się podać jakiekolwiek dodatkowe informacje, takie jak zdjęcie lub informacje o twoich zainteresowaniach i hobby, uznamy, że przekazałeś takie informacje w celu przetwarzania w celach związanych z zatrudnieniem. Twoje dane osobowe nie będą udostępniane poza Chorwacją. W przypadku złożenia wniosku w imieniu innej osoby, Twoim obowiązkiem jest upewnienie się, że osoba ta zapoznała się z postanowieniami niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności i wyraziła zgodę na przetwarzanie informacji. Dane osobowe, które zbieramy na podstawie Twojej zgody, będą przechowywane do momentu wycofania danej zgody lub do momentu, w którym skończy się potrzeba jej zatrzymania, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Dane gromadzone w oparciu o nasz uzasadniony interes (okoliczność, w której zostałeś zaproszony na test i / lub rozmowę kwalifikacyjną oraz dotyczące wyników) będą przechowywane przez pięć lat.
7.5 Nadzór wideo

IMPORTANNE RESORT korzysta z monitoringu wideo w swoich obiektach i obszarach, którymi zarządza, do następujących celów:

kontrola wejść i wyjść z pomieszczeń roboczych i pomieszczeń oraz w celu zmniejszenia narażenia pracowników na ryzyko włamania, włamania, przemocy, kradzieży i podobnych zdarzeń w pracy lub w związku z pracą,

w celu ochrony bezpieczeństwa gości i innych osób, które z jakiegokolwiek powodu znajdują się w strefie pod naszą kontrolą oraz w celu ochrony swojego mienia,

ochrona własności IMPORTANNE RESORTS,

zapobieganie nieuprawnionemu wejściu na teren IMPORTANNE RESORTS,

Zmniejszenie ryzyka i zwiększenie ochrony osób fizycznych w związku z wykonywaniem transakcji wymiany walut.

Podstawą prawną zastosowania nadzoru wideo do celów opisanych powyżej jest nasz uzasadniony interes, natomiast w przypadku wykonywania transakcji wymiany walut mamy ustawowy obowiązek korzystania z nadzoru wideo do nadzoru wymiany walut. Nagrane filmy są przechowywane przez sześć miesięcy. Będziemy je przechowywać dłużej, jeśli będzie to konieczne do celów sądowych lub innych procedur. Próbki uzyskane za pośrednictwem systemu nadzoru wideo nie będą dostarczane stronom trzecim, chyba że pojawi się prośba lub polecenie od upoważnionego organu państwowego (np. Policji, prokuratora, sądów, inspekcji pracy). Nagrania mogą być wykorzystane jako dowód w postępowaniu sądowym, administracyjnym, arbitrażowym lub innym równoważnym postępowaniu, zgodnie z obowiązującymi zasadami proceduralnymi w takim postępowaniu.

7.6 Zbieranie danych za pośrednictwem naszej strony internetowej

Podczas korzystania z naszej witryny niektóre dane (które mogą obejmować dane osobowe) są gromadzone automatycznie. Informacje te obejmują ustawienia języka, adres IP, lokalizację, ustawienia urządzenia, system operacyjny urządzenia, informacje logowania, czas użytkowania, wymagany adres URL, raport o stanie, agent użytkownika (informacje o wersji przeglądarki), system operacyjny, wyniki odwiedzających (wizyta lub rezerwacja), wyszukiwanie Historia, identyfikator rezerwacji użytkownika i typ danych. Możemy również automatycznie gromadzić dane za pomocą plików cookie. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, kliknij tutaj. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie nie ujawniają Twojego adresu e-mail ani nie identyfikują Cię w żaden inny sposób. Identyfikatory, takie jak adresy IP, które zbieramy w naszych raportach analitycznych, są przetwarzane wyłącznie w celu identyfikacji liczby unikalnych odwiedzających naszą witrynę i obszar geograficzny, z którego odwiedzasz, i nie będziemy wchodzić w celu identyfikacji tożsamości poszczególnych odwiedzających. Gromadzenie tych danych pozwala nam dostosowywać wrażenia użytkownika, poprawiać wydajność naszej witryny i mierzyć skuteczność naszych działań marketingowych.

Jeśli chcesz ubiegać się o prawo dostępu do swoich danych, możesz skontaktować się z naszym inspektorem ds. Prywatności na adres e-mail dpo@importanneresort.com lub pocztą na adres: IMPORTANNE RESORT doo, Kardinala Stepinca 31, 20 000 Dubrownik (dla inspektorów ochrony danych ). Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych są następujące:

prawo dostępu do twoich danych osobowych (prawo do uzyskania informacji o tym, które z twoich danych są przetwarzane i szczegóły ich przetwarzania). Zanim przekażemy Ci te informacje i aby uniknąć potencjalnego niewłaściwego wykorzystania, możemy poprosić Cię o potwierdzenie Twojej tożsamości,

prawo do poprawiania danych osobowych,

prawo do usunięcia danych osobowych,

prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w oparciu o nasz uzasadniony interes,

prawo do przenoszenia danych,

prawo do wykluczenia Cię z decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym utworzeniu profilu. W związku z tym należy pamiętać, że nie stosujemy takich procesów decyzyjnych.

prawo do wycofania wyrażonej zgody.

Możliwość skorzystania z powyższych praw zależy od przyczyny i podstawy przetwarzania przez nas twoich informacji. Na przykład w przypadku, gdy jesteśmy prawnie zobowiązani do przechowywania danych osobowych przez określony czas, nie możemy ich usunąć, nawet jeśli o to poprosisz. Odpowiemy na Twoją prośbę w ciągu miesiąca od otrzymania. W przypadku złożonego charakteru Twojego żądania lub w przypadku otrzymania dużej liczby żądań powiadomimy Cię, że będziemy w stanie podjąć działania na podstawie Twojego żądania w okresie dłuższym niż miesiąc, a na pewno będziemy reagować na Twoje wniosek w ciągu trzech miesięcy od otrzymania. Twoja prośba może zostać zaakceptowana lub odrzucona, jeśli uznamy ją za bezzasadną. W przypadku zgłaszania roszczeń, które są nieuzasadnione lub nadmierne, zastrzegamy sobie prawo do naliczenia uzasadnionej opłaty lub odmowy działania na żądanie, o czym powiadomimy z wyprzedzeniem. Jeśli nasza odpowiedź nie jest satysfakcjonująca, możesz mieć prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, czy to w Chorwacji, czy w innym państwie członkowskim UE. W Chorwacji organem nadzorczym jest Agencja Ochrony Danych Osobowych, Martićeva ulica 14, 10 000 Zagrzeb, e-mail: azop@azop.hr